GDPR - INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

REVIS – Praha, spol. s r.o.
se sídlem Výpadová 317/19, 153 00  Praha 5 - Radotín
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6298
IČ 41190114

 

dbá́ o ochranu osobních údajů̊ a prohlašuje, že bude tyto údaje chránit v souladu s transparentností, etickými informačními postupy a platnými zákony na ochranu osobních údajů̊ podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

 

 

Cíl nakládání s osobními údaji

 

Cílem je zajistit maximální ochranu osobních údajů subjektů údajů při jejich zpracovávání, ať již jsou zpracovávány na základě smlouvy, souhlasu, na základě zákona, či jiného právního důvodu. Při zpracování ctíme zejména tato pravidla:

 

 

Zásady a postupy při zpracování

 

 1. Předmět:

Tento dokument vysvětluje způsob shromažďování a používání osobních údajů. Osobní údaje jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, tj. osoby, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat prostřednictvím odkazu na identifikátor, jako je např. jméno, identifikační číslo, údaje o umístění, on-line identifikátor, nebo odkazu na jeden či více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

Osobní údaje shromažďujeme různými způsoby. Ke shromažďování údajů dochází při výkonu činnosti naší společnosti dle předmětů podníkání zapsaných v obchodním rejstříku, při nákupu zboží, objednávání služeb, při uzavírání smluv nebo komunikaci se smluvními partnery či třetími osobami, při návštěvách a používání webových stránek aj.

 

 1. Správce osobních údajů:

REVIS - Praha, spol. s r.o., se sídlem Výpadová 317/19, 153 00 Praha 5 - Radotín, IČ 41190114, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6298

 

 1. Kategorie osobních údajů:

Mezi osobní údaje, které můžeme shromažďovat a zpracovávat, patří mimo jiné:

 

Jedná se například o:

- smluvní parneři/zákazníci:
jméno, příjmení, datum narození, bydliště/adresa pro doručování, sídlo, e-mail, telefon, datová schránka, akademický titul, IČ, DIČ, adresa odběrného místa, adresa plnění poskytované služby,číslo měřícího zařízení, EIC/EAN odběrného místa, číslo bankovního účtu, SIPO, identifikave nemovité věci, aj.

- zaměstnanci:
jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště/adresa pro doručování, informace o zdravotním stavu (např. zdravotní prohlídky), zdravotní pojišťovna, mzdový výměr, aj.

 

 1. Právní základ pro zpracování osobních údajů:

Zpracování osobních údajů je vždy podloženo právním základem, kterým je:

 

 

 1. Účely zpracování:

 

 1. Příjemci osobních údajů:

 

 1. Uchovávání:

Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu, která je potřebná pro účely, za kterými byly

shromážděny, obvykle po dobu stanovenou právním rámcem ČR nebo stanovenou souhlasem ze strany subjektů osobních údajů.

 

 1. Ochrana osobních údajů:

Bezpečnostní opatření pro ochranu osobních údajů:

 

Způsob ochrany osobních údajů zpracovávaných pro jiné správce osobních údajů (kdy působíme jako zpracovatel osobních údajů):

 

 1. Vaše práva:

Máte právo v relevantních případech a do míry přípustné podle platného právního předpisu se na nás obracet za účelem uplatnění práva:

 

 

Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže.

Naplnění Vašich práv je umožněno bezplatně a ve lhůtě do 30ti dnů od podání žádosti. Můžete mít rovněž právo na podání stížnosti u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

 

 1. Souhlas a jeho odvolání:

Vědomým poskytnutím Vašich osobních údajů berete na vědomí a souhlasíte se shromažďováním, zpracováváním a použitím takových údajů, ve smyslu jak je uvedeno v tomto dokumentu.

V případech, kdy tak vyžaduje platný zákon, budete požádáni o výslovný souhlas.

Máte vždy možnost zdarma vyjádřit námitku proti použití Vašich osobních údajů, nebo odvolat jakýkoli dřívější souhlas udělený ke konkrétnímu účelu prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

 

 1. Automatizované rozhodování:

Neprovádíme automatizované rozhodování.

 

 1. Kontaktní údaje:

Bude-li s námi chtít komunikovat ve věcech týkajících se osobních údajů, nebo v případě dotazů, připomínek nebo stížností, můžete nás kontaktovat:

 

 

Zavazujeme se, že budeme řešit stížnosti týkající se shromažďování nebo používání Vašich osobních údajů.

 

 1. Úpravy tohoto dokumentu:

Vyhrazujeme si právo kdykoli provádět změny, úpravy a aktualizace tohoto dokumentu. Pravidelně ověřujte, zda pracujete s nejnovější verzí tohoto dokumentu.